tel 073-140 79 41

Radonutredning i Väst AB

Arbetare syr kläderOperahuser i SydneySkola

Riktlinjer för mätning av radon på arbetsplats, offentlig lokal eller skola

Anmälningsplikten för arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3 började gälla den 9 april 2019.

Bakgrund

Den 1 juni 2018 trädde den nya strålskyddslagen och nya föreskrifter om radon på arbetsplatser i kraft. Detta innebär krav för arbetsgivare vars arbetstagare exponeras för radonhalter över 200 Bq/m3.

På samtliga arbetsplatser i Sverige har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön. Om den årliga genomsnittliga radonhalten överstiger den nationella referensnivån 200 Bq/m3 på arbetsplatsen, och arbetsgivarens åtgärder inte leder till att halterna kan sänkas till under denna, ska arbetsgivare anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Arbetstagarnas radonexponering ska övervakas och de som riskerar en årlig radonexponering som överstiger Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m3 ska identifieras. Om arbetstagare löper en sådan risk, ska den som råder över arbetsstället anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten i särskilt formulär som också finns tillgängligt via e-tjänst. Gränsvärdet tar hänsyn till både radonhalten på arbetsstället och arbetstagarens vistelsetid.

Nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon

Arbetsmiljöverket fastställer hygieniska gränsvärden för radonexponering och har tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Med anledning av de nya kraven för radon kommer tillsynsansvaret att delas mellan Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsmiljöverket kommer fortsättningsvis att ha det grundläggande tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser där mätning av radonhalt ännu inte gjorts.

Läs mer om den Nationella Handlingsplanen

Ny nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon

Hur mäter jag

  • Radondosor ska placeras i de rum där personer tillbringar mer än 4 timmar dag samt källare där personal vistas mer än 50 timmar per år
  • För större rum och lokaler i bottenvåning eller källare ska en radondosa placeras var 150 m²
  • För större rum och lokaler på övriga våningar ska en radondosa placeras var 250 m²
  • Minimum två radondosor ska användas per huskropp och våningsplan
  • Mät alltid i de rum där du och dina arbetskamrater tillbringar mest tid

Strålsäkerhetsmyndigenhets föreskrifter om radon på arbetsplatser.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radon på arbetsplatser (PDF dokument)