Radonutredning i Väst AB

Åtgärder

Oavsett om du är villaägare, fastighetsägare, mäklare, förvaltare eller byggentrepenör kan Radonutredning i Väst AB ha lösningen för dig.
I nära samarbete med dig och specifika situation skräddarsyr vi ett åtgärdspaket.
Vårt samarbete med åtgärdsspecialister på radon gör oss kompletta.

Radon kräver rätt expertis

Det finns olika metoder för att få bukt med radon i inomhusmiljön. Ta hjälp av utbildad fackman innan du påbörjar åtgärder.

Höga halter av radon i huset kan bero på flera orsaker, till exempel läckage från marken eller från betongmaterialet blåbetong. När du genomfört spårfilmsmätning som visar radongashalten överstiger gränsvärdet 200Bq/m3 bör du överväga att åtgärda huset. Radon i vatten är viktigt att kontrollera om man har egen brunn. Detta görs enkelt med ett prov. Dessvärre förekommer det att villaägare genomför radonåtgärder som inte avger avsedd effekt. Därför är det viktigt att anlita rätt expertis. Ta hjälp av utbildad besiktningsman som mäter huset och hittar orsaken till radongasen och föreslår rätt åtgärder.

Inte bara radon

Om ventilationssystem är åtgärden…

Även om åtgärden främst syftar till att avhjälpa fastigheten från radon får man utöver detta även en bonuseffekt genom förbättrad luftkvalitet och energibesparing.

En välventilerad fastighet med god luftomsättning borgar för en frisk inomhusluft.

Att åtgärda vattenradon kan samtidigt ta bort svavelväte och metangas samt dödar bakterier.villa

Villaägare

Ni får en personlig kontakt som hjälper er med allt från besiktning, åtgärdsförslag, prisuppgift, offertförfrågan till åtgärd och uppföljning för att se att åtgärden givit resultat.

Radongasproblem skiljer sig från fastighet till fastighet. Endast en besiktning kan avgöra varifrån radongasen kommer och vilken åtgärd som passar till fastigheten.

Källor till radon är radonavgång från byggmaterial, marken och/eller vatten. Kombinationer av dessa problem finns i många fastigheter.
De flesta fastigheter kan åtgärdas. Tekniska lösningar är stabila och har lång livslängd.

Varje fastighet har sina radonvärden. Grannens resultat går inte att använda i det egna huset.

ROT för villaägare

Som egnahemsägare kan du få statligt stöd till din radonåtgärd genom ROT - avdrag.

ROT-avdrag ger 30% av arbetskostnaden dock max 50.000:- per person. För en villa med två ägare finns utrymme för 100.000:-

OBS!

- Observera att ROT - avdraget sammankopplas med RUT - avdraget vilket innebär att utrymmet redan till viss del kan vara intecknat.

Arbetare syr kläderOperahuser i SydneySkola

Riktlinjer för mätning av radon på arbetsplats, offentlig lokal eller skola

Anmälningsplikten för arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3 började gälla den 9 april 2019.

Bakgrund

Den 1 juni 2018 trädde den nya strålskyddslagen och nya föreskrifter om radon på arbetsplatser i kraft. Detta innebär krav för arbetsgivare vars arbetstagare exponeras för radonhalter över 200 Bq/m3.

På samtliga arbetsplatser i Sverige har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön. Om den årliga genomsnittliga radonhalten överstiger den nationella referensnivån 200 Bq/m3 på arbetsplatsen, och arbetsgivarens åtgärder inte leder till att halterna kan sänkas till under denna, ska arbetsgivare anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Arbetstagarnas radonexponering ska övervakas och de som riskerar en årlig radonexponering som överstiger Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m3 ska identifieras. Om arbetstagare löper en sådan risk, ska den som råder över arbetsstället anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten i särskilt formulär som också finns tillgängligt via e-tjänst. Gränsvärdet tar hänsyn till både radonhalten på arbetsstället och arbetstagarens vistelsetid.

Nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon

Arbetsmiljöverket fastställer hygieniska gränsvärden för radonexponering och har tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Med anledning av de nya kraven för radon kommer tillsynsansvaret att delas mellan Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsmiljöverket kommer fortsättningsvis att ha det grundläggande tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser där mätning av radonhalt ännu inte gjorts.

Läs mer om den Nationella Handlingsplanen

Ny nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon

Hur mäter jag

  • Radondosor ska placeras i de rum där personer tillbringar mer än 4 timmar dag samt källare där personal vistas mer än 50 timmar per år
  • För större rum och lokaler i bottenvåning eller källare ska en radondosa placeras var 150 m²
  • För större rum och lokaler på övriga våningar ska en radondosa placeras var 250 m²
  • Minimum två radondosor ska användas per huskropp och våningsplan
  • Mät alltid i de rum där du och dina arbetskamrater tillbringar mest tid

Strålsäkerhetsmyndigenhets föreskrifter om radon på arbetsplatser.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radon på arbetsplatser (PDF dokument)flerbostadshus

Flerbostadshus & Fastighetsägare

Radonutredning i Väst AB kan finnas där som konsulterande hjälp till styrelser, agera bollplank och hjälpa till med pappersexercisen gentemot myndigheter.

Radongasproblem skiljer sig från fastighet till fastighet. Endast en besiktning kan avgöra varifrån radongasen kommer och vilken åtgärd som passar till fastigheten.

Källor till radon är radonavgång från byggmaterial, marken och/eller vatten. Kombinationer av dessa problem finns i många fastigheter.
De flesta fastigheter kan åtgärdas. Tekniska lösningar är stabila och har lång livslängd.

Varje fastighet/lägenhet har sina radonvärden. Grannens resultat går inte att använda i det egna huset.

Lagstiftning

Miljöbalken innehåller flera punkter som berör lagstiftningen kring radon. Direkt i första kapitlet paragraf 1 utformas avsikten med miljöbalken och lyder såsom följer, ”bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”. Vidare kan läsas i 1 kap 1 § st 2 att ”miljöbalken skall tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan”. I delmålen till God inomhusmiljö uttrycks även att ”människor inte får utsättas för skadliga föreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker”.tillsalu

Köpa/sälja hus

När en fastighet byter ägare är det mycket som ska bli rätt. Radon betraktas inte som ett dolt fel, utan som köpare måste du själv övertyga dig om att huset inte har radonproblem. Säljaren har i sin tur en skyldighet att upplysa om radonsituationen i huset. Mäklaren har informationsskyldighet – upplysningsplikt.

Om mätrapport saknas

I samband med husförsäljning kan Radonutredning I VÄST AB redan efter tre dygn ge medelvärde av radongashalt för fastigheten. Kalibrerade elektroniska instrument används vid mätningen och utförs enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Metoden kallas ”rekommenderande korttidsmätning”.

Observera att resultatet av en korttidsmätning INTE är ett årsmedelvärde utan ger ett indikativt värde.

Rekommenderar att långtidsmätning med spårfilmer utförs för att erhålla mätrapport.

Mätning sker under eldningssäsongen 1 oktober – 30 april i minst 2 månader.

För dig som står i begrepp att sälja din fastighet, finns det därför all anledning att omgående påbörja en långtidsmätning!

 

Om mätrapport finns

Ni har tidigare utfört en mätning med spårfilmsdosor och erhållit rapport med förhöjda värden.

 

Nu vet vi ATT det finns radon, men inte varför eller kostnad för åtgärden.

Här utför vi en fullutredning. Denna utredning visar orsaken till radon i just er fastighet. Utredningen tar ett par timmar och innan vi skiljs åt berättar jag vad som är problemet samt hur detta kan rättas till och ger en prisuppgift för åtgärden.

Några dagar senare kommer protokoll samt prisuppgift på posten.

– Anlita Radonutredning i VÄST AB för besiktning –

 

Klausul

Ibland finns varken tid eller möjligheter till en mätning. I så fall kan du begära att köpekontraktet ska innehålla en klausul som ger dig rätt att mäta i efterhand och som anger hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas.

 

 

Exempel på avtalsklausul i köpekontrakt

Detta exempel är taget ur ett ”verkligt” köpeavtal:

 

Bostadshuset kan innehålla radon. Intill dess köparen fått möjlighet att, på egen bekostnad, utföra radonmätning, skall xxxxxx kronor deponeras på Fastighetsmäklare xx klientkonto i Banken xx. Mätning och utvärdering skall presenteras säljaren senast 201x-xx-xx. Om radongashaltens årsmedelvärde uppgår till eller överstiger 200 Bq/m3, skall ½ kostnaden för erforderliga åtgärder betalas av säljaren. Dock högst xxxxxx kr. Om radongshalten understiger 200 Bq/m3, eller om mätning och utvärdering ej utföres, skall deponerade xxxxxx kr jämte ränta x % utbetalas till säljaren, så snart mätning och utvärdering är slutförd, dock senast 201x-xx-xx.

Ny lag

Enligt en ny lag ska alla villor som säljs eller hyrs ut ha en energideklaration (från 31 december 2008). I deklarationen efterfrågas även uppgift om en radonmätning är gjord. Enligt riksdagens miljömål ska radonhalten i alla bostäder år 2020 vara lägre än 200 Bq/m3 luft. Om radongashalten överstiger detta riktvärde anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa.

ROT för villaägare

Som egnahemsägare kan du få statligt stöd till din radonåtgärd genom ROT - avdrag.

ROT-avdrag ger 30% av arbetskostnaden dock max 50.000:- per person. För en villa med två ägare finns utrymme för 100.000:-

OBS!

- Observera att ROT - avdraget sammankopplas med RUT - avdraget vilket innebär att utrymmet redan till viss del kan vara intecknat.byggforetag

Byggföretag

Då radon finns naturligt i marken kan detta vara ett problem även vid nyproduktion om det inte kontrolleras. Vid nyproduktion finns det två källor till radon i fastighet. Markradon och radongasavgång från vatten.

Varje byggprojekt har sin omfattning och förutsättning.
Vid nyproduktion ska hänsyn tas för att undvika markinträngning av radon.
Vid renovering är det viktigt att förstå om det finns blåbetong i byggmaterialet. Detta kan innebära att annan ventilationsteknik kan behöva installeras än vad som var projekterat.

Det är också viktigt att låta utföra slutbesiktning för att erhålla mätprotokoll som kan uppvisas gentemot kommun och länsstyrelse.

Lagstiftning

Miljöbalken innehåller flera punkter som berör lagstiftningen kring radon. Direkt i första kapitlet paragraf 1 utformas avsikten med miljöbalken och lyder såsom följer, ”bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”. Vidare kan läsas i 1 kap 1 § st 2 att ”miljöbalken skall tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan”. I delmålen till God inomhusmiljö uttrycks även att ”människor inte får utsättas för skadliga föreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker”.